સહ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓનું કેલેન્ડર (૨૦૨૦-૨૧)

ક્રમ

તારીખ

પ્રવૃત્તિનું નામ

1

June – 2020

Praveshotshav

2

Aug – 2020

Geet Gan Competition Varsha Geet Marriage Geet

3

Dec – 2020

Shighra Vaktrutva Spardha

4

July – 2020

Guru Vishe Geet-Gaan ane vaktrutv Spardha

5

June – 2020

Bhasha shuddhi week

6

June – 2020

Parents counselling

7

June – 2020

School Safty Demo

8

July – 2020

One Day Picnic

9

July – 2020

Raxabandhan celebration & Rakhi Making Competition

10

Sep – 2020

Janmashtami celebration

11

Sep – 2020

Quiz Competition

12

Nov – 2020

Rangoli & Diwali card Competititon

13

Dec – 2020

Dance Competititon

14

Jan – 2021

Kite Festival Celebration

15

Jan – 2021

workshop

16

Jan – 2021

Exhibition

17

Feb-2021

Acting Programme

18

March – 2021

Annual Function

19

Oct – 2020

Navaratri Celebration

20

Oct – 2020

Students Sports day