શાળાની ફી

શાળા ફી દર ત્રણ માસે ચલણ દ્વારા બેંકમાં જમા કરવાની રહેશે.